Reglementen

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen.

Artikel 2
1. Juniorleden zijn leden die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt.

2. Studentleden zijn seniorleden die op 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 27 jaar nog niet hebben bereikt en aantoonbaar een dagopleiding volgen.

3. Niet tennissende leden zijn leden, die door bijzondere omstandigheden (ziekte, ongeval, zwangerschap of andere persoonlijke redenen niet in staat in het betreffende jaar te tennissen. Zij kunnen tegen betaling van een gereduceerde contributie lid blijven van de vereniging met alle rechten en verplichtingen van een gewoon lid maar hebben geen speelrecht.

Artikel 3
De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijfgeld te voldoen vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar, tenzij anders overeengekomen.

Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Artikel 4
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: voornamen, achternaam, geslacht, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum.

De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de ledenadministratie op te geven.

De vereniging is verplicht de adresgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.

Artikel 5
Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie te geschieden onder vermelding van naam, adres en KNLTB nummer. De opzegging van het lidmaatschap is pas dan definitief wanneer de ontvangst van de opzegging  schriftelijk bevestigd is door de ledenadministratie. Wanneer de opzegging niet plaats vindt vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar, dan is men verplicht de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar in zijn geheel te voldoen.

Artikel 6
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.


VERGADERINGEN

Artikel 7
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij elk agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 8
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke (per gewone post of digitaal) uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste driekwart van het aantal bestuursleden (bij meer dan vijf bestuursleden) aanwezig is, of drie bestuursleden bij het statutaire minimum vereiste aantal.

Artikel 9
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 10
De agenda van de algemene leden vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, elk voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk (per gewone post of digitaal) bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 11
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij elk punt wordt tevens behandeld elk mondeling door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene leden vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

COMMISSIES

Artikel 12
De algemene leden vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het orgaan dat hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van elke

commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten (kascommissie) – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten (Kascommissie), bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

BESLUITVORMING

Artikel 12
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen van de stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 13
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 15
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Regiment anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 16
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Elk jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene leden vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene leden vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 

Artikel 19
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op tien procent van de laatste door de algemene vergadering goedgekeurde begroting, naar boven afgerond op duizenden euro’s.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 20
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a.        namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;

b.        presentielijsten en notulen van alle algemene leden vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c.        de bezittingen en schulden van de vereniging.  Kleine voorwerpen van geringe waarde, welke gebruik korter dan een jaar  pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

De in dit artikel bedoelde administratie wordt minimaal zeven jaar bewaard.

INTRODUCTIE

Artikel 21
Alle spelende leden hebben tegen betaling het recht van introductie voor een ochtend, middag of avond indien de baanbezetting dit toelaat. Een persoon kan maximaal drie maal per jaar geïntroduceerd worden. Van introducties dient door de pachter of personeel van de pachter een aantekening gemaakt te worden in het aanwezige register.

SLOTBEPALNGEN

Artikel 22
Alle leden kunnen kennis nemen van de Statuten en dit reglement via de website van de vereniging.

Artikel 23
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 8 December 2014.

Huishoudelijke reglementen van een oudere datum zijn vanaf deze datum vervallen.

1. Speelgerechtigheid

Recht tot spelen op de bij VT de Hoek behorende tennisbanen hebben uitsluitend:

 • Leden, aan wie door of namens het Bestuur een lidmaatschapsbewijs (LMB) is afgegeven en dit LMB bij zich hebben
 • Introducés, die voorafgaand aan het betreden op de baan, betaald hebben aan de pachter.
 • Niet-leden die betaald hebben voor losse baanhuur bij de pachter
 • Leden van andere tennisverenigingen, daartoe uitgenodigd door de technische commissie, of voor deelname aan officiële (KNLTB) bondswedstrijden.

2. Lidmaatschapsbewijzen (LMB’s)

Aan het begin van elk tennisseizoen wordt aan elk lid door de vereniging een LMB afgegeven. Mits het lid de contributie voor dat jaar (en eventuele voorafgaande jaren) volledig heeft voldaan.

 • LMB’s zijn persoonlijk. Zij zijn het overtuigende bewijs van lidmaatschap en dienen om middels het afschrijfbord een bepaalde baan voor een bepaalde tijd te reserveren.
 • Alleen die LMB’s waarop de verenigingsnaam, een pasfoto en het juiste jaartal zijn aangebracht, zijn geldig
 • Men dient de LMB’s  zelf te bewaren. Verlies dient onmiddellijk aan het bestuur of ledenadministratie te worden gemeld.
 • Het is verboden LMB’s van anderen, zelfs met hun toestemming, te gebruiken om banen te reserveren.

3. Afhangen

 • Het digitale afhangbord dient om een bepaalde baan middels LMB’s voor een bepaalde tijd te reserveren. ( enkelspel max 30 minuten en dubbelspel max. 45 minuten)
 • Het digitale afhangbord geeft het aantal beschikbare banen alsmede de aanvangstijdstip van de speelperiode aan. Ten behoeve van trainingen, onderhoud of officiële wedstrijden niet beschikbare zijnde banen worden als zodanig aangeduid.
 • Reserveringen kunnen uitsluitend persoonlijk worden gedaan en zijn alleen geldig wanneer men tussen reserveringstijd en het tijdstip van spelen op het tennispark aanwezig is.
 • Reservering is niet mogelijk
  • op banen waar lessen worden gegeven
  • bij competitiewedstrijden
  • bij door de vereniging georganiseerde toernooien of andere evenementen
 • Tijdens het spelen mag men niet reserveren voor een volgende speelperiode
 • Een speelperiode is maximaal 30 minuten voor enkelspel en maximaal 45 minuten voor dubbelspel
 • De begintijd van de speelperiode van de gereserveerde baan staat op het digitale afhangbord aangegeven.
 • Alle jeugdleden hebben woensdagmiddag tot 18.00 uur alle banen tot hun beschikking, jeugdleden mogen dan ook niet door seniorleden afgehangen worden.
 • Jeugdleden tot 12 jaar mogen tot 18.30 uur afhangen en derhalve tot 19.00 uur spelen; indien er vrije banen zijn mogen zij doorspelen, maar zij mogen niet meer verhangen.?
 • Introductie van niet-leden is max. driemaal per jaar toegestaan. De kosten per introductie bedragen € 5. Eventuele aanpassingen van dit bedrag wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De kosten dienen te worden voldaan bij het afhalen van een introductiepasje bij de door het bestuur aangewezen persoon (in casu de Pachter).
 • Het huren van een losse baan kost voor particulieren voor een uur EUR 15,00, voor bedrijven EUR 25,00

4. Het gebruik van de banen

 • Het betreden en bespelen van de banen, anders dan met specifiek tennisschoeisel is niet toegestaan.
 • Op na regenval nat geworden banen mag niet worden gespeeld, dan nadat de plassen en andere vochtige plekken volledig zijn verdwenen. In twijfelgevallen oordeelt de Pachter c.q. groundsman.
 • Het eventueel in ongerede raken van een baan dient onverwijld aan de Pachter c.q. groundsman worden gemeld.
 • Het is de leden niet toegestaan zelf reparaties of ander onderhoud aan de banen te verrichten.
 • Leden hebben de plicht om personen, die de banen misbruiken onmiddellijk van het terrein te verwijderen en van het gebeurde het bestuur of de Pachter in kennis te stellen.
 • Ieder lid is verplicht na afloop van zijn speelperiode en voor aanvang van de volgende speelperiode de baan te vegen middels de daarvoor aanwezige materialen.
 • Het bestuur- of een door het bestuur daartoe aangestelde persoon- is gerechtigd de gereserveerde speelperiodes te verschuiven, wanneer de toestand van de banen het noodzakelijk maakt deze goed bespeelbaar te maken. Hierbij dienen de aanwezige leden hun medewerking te verlenen.
 • De (vermoedelijk) laatste speler dient de hekken op de banen te sluiten.

5. Tenniskleding

 • Het gebruik van tennisschoeisel en tenniskleding is verplicht.
 • Onder tenniskleding wordt verstaan kleding, die als zodanig door de KNLTB wordt gekenmerkt.
 • Indien de weersomstandigheden dit wettigen mag gebruikt worden gemaakt van aangepaste kleding

6. Racketwissel

 • De racketwisselgroep is gerechtigd op maandag en donderdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur maximaal 6 banen te reserveren. Op woensdagen mag de racketwisselgroep van 9.00 tot 9.45 uur maximaal 6 banen reserveren.


7. Parkregels

 • Rijwielen en bromfietsen dienen uitsluitend in de daarvoor bestemde rekken te worden gestald.
 • Papier en afval dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.
 • Honden mogen zich uitsluitend aangelijnd buiten de banen op het park bevinden .
 • Achter de bar mogen alleen de Pachter, de door hem of haar aangestelde medewerkers of personen die hiervoor gemachtigd zijn, zich ophouden.
 • Consumpties mogen alleen in het clubhuis of aangrenzende terrassen worden genuttigd. Er mogen geen consumpties mee naar de baan worden genomen.
 • Ouders/Verzorgers die niet tennisspelende kinderen meenemen naar het tennispark dienen er op toe te zien dat deze kinderen niet tot last zijn van de overige spelers en dat deze kinderen zich niet op de banen begeven.
 • Een ieder is volledig aansprakelijk voor de door haar/hem of haar/zijn kinderen aangerichte schade in en aan het clubhuis, op het park en/of goederen en installaties van de vereniging.
 • Het bestuur van VT de Hoek is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, vermissing e.d. van het in het clubhuis of het park achtergelaten eigendommen.
 • Op het gehele tennispark is het dragen van gepaste (tennis-)kleding verplicht. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam op het terras of elders op het tennispark zich te begeven.

8. Competitie/toernooiregels

 • Vrij spelen tijdens competitiedagen/toernooien is pas mogelijk na toestemming van de Competitieleider/Toernooileider
 • Competitiedagen en toernooien worden vermeld op de site www.vtdehoek.nl in de activiteitenkalender

9. Algemene regels

 • Aanwijzingen van de leden van het Bestuur, de Pachter en de Groundsman dienen door de leden onmiddellijk te worden opgevolgd. Een ieder, die weigert zich te houden aan het reglement, of eventuele aanwijzingen niet opvolgt, kan worden gesommeerd het tennispark te verlaten, waarna gepaste maatregelen door het Bestuur kunnen worden genomen.
 • Inzake onderhoud zijn uitsluitend de Pachter of de Groundsman bevoegd een baan buiten of in gebruik te stellen.
 • Op het park zal een lijst aanwezig zijn met de namen en telefoonnummers van de leden van het Bestuur, de Pachter en de Groundsman
 • In zaken, waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.